در میزیتو، امکان ایجاد وظایف برای افراد تیم در قالب صورتجلسه به همراه موضوع و تاریخ جلسه وجود دارد تا ارتباط بین وظایف به تفکیک جلسات حفظ گردد.

بخش صورت جلسات میزیتو این امکان را به شما می دهد تا بتوانید به صورت جامع و هدفمند روند جلسات را تنظیم کنید و جهت پیگیری موارد توافق شده برای اشخاص مرتبط وظیفه ایجاد نمایید.

تعریف صورت جلسات و مواردی که در تنظیم صورت جلسه باید رعایت شود:

  • صورتجلسه به معنی نوشته ای است که در آن گفتگو اعضاء حاضر در جلسه درج می گردد، این گفتگو ها ممکن است در خصوص تصمیم گیری بر انجام کار یا تعهد یا توافقی برای تصمیمات بعدی باشد. در حقوق صورت مجلس ورقه ای است که یک مقام رسمی ( مثل قاضی یا پلیس یا هر یک از ضابطین قضایی) در آن یک عمل خارجی را ثبت می کند و از آن جهت دارای اعتبار است که می تواند در اثبات یک واقعه مدنی یا اداری دارای اثر باشد. در غالب جلسات اداری و رسمی، صورتجلسه تنظیم می گردد و برای اعتبار بخشیدن به صورتجلسات لازم است ارکان تنظیم صورتجلسه رعایت گردد. ارکان صورت جلسه:
  • مشخصات اعضاء شرکت کننده : مشخصات اعضاء شرکت کننده یعنی ذکر مشخصه فردی و شغلی فرد یا همان سمت فرد حاضر در جلسه ( مثلا هنگامه عسگری – مسئول فروش غیر حضوری) . در صورتی که فرد به نمایندگی از طرف شخص حقیقی ( فرد) یا شخص حقوقی ( از طرف شرکت یا ارگان یا اداره ) در جلسه حاضر شده است حتما باید در صورتجلسه به آن اشاره کنیم.
صفحه ثبت صورت جلسات در میزیتو
صفحه ثبت صورت جلسات در میزیتو
  • مطالب مطروحه: مطالب مطروحه در جلسه با توجه به حجم آن و اهمیت آن ها بصورت مشروح و یا خلاصه منعکس می گردد. در برخی جلسات هم فقط رئوس مطالب مطرح شده در صورت جلسه قید می گردد.
  • تصمیمات اتخاذ شده : بعد از مطالب مطرح شده در جلسه ، نتیجه مذاکرات بعمل آمده و جمع بندی آنها و یا تصمیمات نهایی متخذه بصورت بندهای مستقل در صورت جلسه قید می گردد. که البته لازم است در هنگام تنظیم این قسمت دقت شود که در هر بند مرجع مخاطب و مرجع اجرا کننده (ایجاد وظیفه) آن تعیین گردد و در صورتی که برای انجام آن مدت زمان تعیین شده حتما ذکر گردد.
  • زمان و مکان جلسه : ذکر تاریخ دقیق و شروع و خاتمه جلسه.
  • تکلیف جلسه بعدی: اگر در جلسه پیش رو به دلیل وسعت موضوع امکان جمع بندی موضوع محقق نشود و تصمیم گیری نهایی به جلسه بعدی محول شود ، لازم است که به آن اشاره کنیم که در جلسه آینده چه مباحثی مطرح و تصمیم گیری می شود.
شما می توانید همزمان با ثبت صورت جلسه، برای کارکنان وظیفه  ثبت نمایید. در این حالت کلیه موارد صحبت شده در جلسه به صورت آنی جهت انجام و پیگیری به شخص مربوطه واگذار می شود.
شما می توانید همزمان با ثبت صورت جلسه، برای کارکنان وظیفه ثبت نمایید. در این حالت کلیه موارد صحبت شده در جلسه به صورت آنی جهت انجام و پیگیری به شخص مربوطه واگذار می شود.

 

بخش صورت جلسات میزیتو این امکان را به شما می دهد تا بتوانید به صورت جامع و هدفمند روند جلسات را تنظیم کنید و جهت پیگیری موارد توافق شده برای اشخاص مرتبط وظیفه ایجاد نمایید.

بیشتر بخوانید:

مقایسه میزیتو با Trello
شروع کار با میزیتو