بسیاری از کسب و کارها در طول دوران فعالیت شان هیچ گاه به سوی اجرای پروژه های مستقل نمی روند. این امر موجب فعالیت آنها در سطح حاشیه ای کسب و کار می شود. ما به طور معمول نام برندهای کوچک را زیاد نمی شنویم. این امر به دلیل سطح فعالیت خرد آنها نیست، بلکه عدم اجرای طرح های جذاب و مستقل عامل اصلی این وضعیت است. برخی از کسب و کارهای کوچک پس از چند سال فعالیت عادی و به دور از هرگونه طرح نوآورانه اقدام به برنامه ریزی برای ایجاد تحول در وضعیت شان می کنند. این امر نشانه های امیدوارکننده ای به همراه دارد. نخستین نیاز برندها در این وضعیت استفاده از ابزار مناسب برای پروژه ها یشان است. امروزه هیچ پروژه ای بدون برنامه ریزی دقیق و یک سیستم مدیریت پروژه امکان کسب موفقیت ندارد بنابراین عدم توجه به این نکته در عمل به معنای پذیرش شکست احتمالی برندمان خواهد بود.

 

استفاده از یک سیستم مدیریت پروژه یا مدیریت کسب و کار برای کسب و کارهای در حال رشد نباید فرآیند بسیار دشواری محسوب شود. اغلب برندها در این وضعیت دچار اشتباه های بسیار زیادی می شوند. به این ترتیب شانس مدیریت بهینه کسب و کار و پیشبرد اهداف شان را از دست می دهند.

بدون هیچ توضیح اضافی شما را به امتحان رایگان سیستم مدیریت کسب و کار میزیتو دعوت می کنیم...

ثبت نام و استفاده رایگان در mizito.ir

بیشتر بخوانید:

راه حل مقابله با بی‌نظمی‌های درون شرکت چیست؟
https://معرفی یک نرم‌افزار مناسب جهت دورکاری