آیا می توانیم یک عضو خوب برای گروه باشیم؟

آیا می توانیم یک عضو خوب برای گروه باشیم؟
آیا با گروه‌هایی که همه در آنها با سعی و جدیت و با هماهنگی کامل در کنا...