چطور هویت سازمانی داشته باشیم؟

چطور هویت سازمانی داشته باشیم؟
هویت سازمانی، یک ابزار استراتژیک برای رسیدن به هدف ها و چشم اندازهاست.