هوش تجاری یا هوشمندسازی کسب و کار چیست؟

هوش تجاری یا هوشمندسازی کسب و کار چیست؟
هوشمندی کسب و کار (Business Intelligence) یا هوش تجاری، مجموعه‌ای از ن...