ترجیح می دهید مدیر شما آقا باشد یا خانم ؟

ترجیح می دهید مدیر شما آقا باشد یا خانم ؟
خیلی از افراد معتقدند که مردان نسبت به زنان مدیران بهتری‌اند. این افرا...