نحوه افزودن صورت جلسه در قالب گروه پروژه

نحوه افزودن صورت جلسه در قالب گروه پروژه
برای ایجاد صورت جلسه در میزیتو دو راه پیش روی شماست یا از قسمت گفتگو ا...