در نبود شما چه بر سر کسب‌وکارتان خواهد آمد ؟

در نبود شما چه بر سر کسب‌وکارتان خواهد آمد ؟
چند ماه پیش، یك ماه در بیمارستان بستری بودم. وقتی سر كارم برگشتم، دیدم...