به مشتریان خود خدمات ضعیف ارائه دهید... !

به مشتریان خود خدمات ضعیف ارائه دهید... !
میزیتو: آیا می‌توانید حدس بزنید ارائه خدمات ضعیف و نامطلوب به مشتریان...