تفاوت تیم و گروه در چیست ؟

تفاوت تیم و گروه در چیست ؟
میزیتو:گاهی تعابیر گروه (group) و تیم (team) یکسان تلقی می شوند، در ح...