آیا تلگرام برای کسب و کار شما مفید است؟

آیا تلگرام برای کسب و کار شما مفید است؟
چیزی که به عنوان مزایا از تلگرام یاد می شود. دسترسی پذیری آن است تقریب...