آیا انرژی مثبت در محیط کار مهم است ؟

آیا انرژی مثبت در محیط کار مهم است ؟
میزیتو:فارغ از زمینه‌ی کاری، عاملی که به طرز چشمگیری بر احساس یک کارم...