مدیران از کجا باید از سطح توانایی افراد آگاه شوند؟

مدیران از کجا باید از سطح توانایی افراد آگاه شوند؟
آیا هنوز هیجان انگیز هستیم؟ در ذهن داشته باشید که اکثر شرکتها برای جذ...