کسب و کار بر اساسMVP، نهایت موفقیت...!

کسب و کار بر اساسMVP، نهایت موفقیت...!
مدنظر قرار دادن بازخورد و توجه مشتری به محصول، یکی از هدفهای اصلی مدل...