با پروتوتایپ احتمال شکست پروژه چقدر کم می شود ؟

با پروتوتایپ احتمال شکست پروژه چقدر کم می شود ؟
تهیه‌ی پروتوتایپ اغلب در مرحله‌ی پایانی فرایند «تفکر طراحی» انجام می‌ش...