چرا جلسات کاری خسته کننده می شوند؟

چرا جلسات کاری خسته کننده می شوند؟
همیشه مشکلات بزرگ راه حل ساده ای دارند...!آیا از جلسات شنبه صبح خسته ش...