آیا کنترل و نظارت در مدیریت واقعا مهم است؟

آیا کنترل و نظارت در مدیریت واقعا مهم است؟
تعریف نظارت در مدیریتتعریف نظارت ، مفهوم نظارت در مدیریت و یا مفهوم کن...