با مشتری عصبانی و ناراضی چگونه برخورد کنیم؟

با مشتری عصبانی و ناراضی چگونه برخورد کنیم؟
اگر کسب و کاری را اداره میکنید که در ارتباط زیادی با مشتریان است به اح...