آیا شما هم با پارادوکس انتخاب مواجه هستید؟

آیا شما هم با پارادوکس انتخاب مواجه هستید؟
همیشه هر چه بیشتر باشد، بهتر است. موافق نیستید؟ تنوع غذایی بیشتر در یک...