وضعیت کسب و کارها در هفته‌ای که اینترنت در ایران قطع بود...

وضعیت کسب و کارها در هفته‌ای که اینترنت در ایران قطع بود...
در هفته‌ای که گذشت همه ما تجربه جدیدی رو لمس کردیم، درگاه‌های ورودی و...