با الفاظ تخصصی، یک بیزینس من نمی شوید...!

با الفاظ تخصصی، یک بیزینس من نمی شوید...!
«به این ارقام فروش نگاه کن! فرزاد، می‌دونی که نمی‌شه به صورت خوک رُژ‌ل...