ابزاری برای تنظیم خودکار صورت جلسات

ابزاری برای تنظیم خودکار صورت جلسات
در میزیتو، امکان ایجاد وظایف برای افراد تیم در قالب صورتجلسه به همراه...