مدیرانی که درگیر روزمرگی شده اند...

مدیرانی که درگیر روزمرگی شده اند...
مدیران اغلب به روال موجود کارشان خو گرفته‌ و به‌شدت دچار روزمرگی شده‌ا...