باید خودمان را ببخشیم ...

باید خودمان را ببخشیم ...
سؤال اساسی این است که چطور خودمان را ببخشیم؟ مهربان باشیم. مهربانی را...