در زمان بی حوصلگی چطور کار کنیم !؟

در زمان بی حوصلگی چطور کار کنیم !؟
کلی کار روی سرتان ریخته است. ارباب‌رجوع مدام تماس می‌گیرد و می‌خواهد ب...