به عنوان یک مدیر باید برنامه ریزی کاری داشته باشم؟

به عنوان یک مدیر باید برنامه ریزی کاری داشته باشم؟
پرسش: مدیر یک بنگاه اقتصادی هستم و قصد دارم برای توسعه فعالیت شرکتم بر...