رهبــری تحــول آفــرین اســاس و شــالوده ای بــرای تغییرات بلنـد مـدت سـازمانی اسـت کـه دسترسـی بـه اهـداف بـالاتری را بــرای نظــام ســازمانی میسر میسازد.رهبران تحول آفرین،اثربخشــی را به کــارایی تــرجیح مــی دهنــد و ســعی مـی کننــد بـا توجـــه بـــه روحیــات خـــود وکارکنـــان،از منابع سازمانی بهره مند شوند.

رهبران تحول گرا می توانند به طراحی فرآیندهای کنترلی هر بخش سازمان با مشارکت و کمک کارکنان همان بخش اقدام کنند،رهبران تحول آفرین در جایگاه مدیریت سازمان می بایست از عملکرد مختلف سازمان تحت مدیریت خود آگاهی داشته باشند تا نیازهای مختلف خـود در حـوزه هـای اجرایـی و اطلاعـاتی را مطالبه و قسمتها را مورد ارزیابی قرار دهند. رهبران تحول آفرین باید همواره نسبت به ارزیابی این حوزه از سازمان خود اقدام کنند و در جهـت تقویـت، بهبـود مستمر و رفع نقاط ضعف آن بکوشند.

بازنگری دوره ای فرآیند های کنترلی می تواند به افزایش اثربخشی فرایندهای کنترلی که توسط رهبران کاریزمـا بـه کـار گرفته می شود کمک کند. تــلاش بــرای سالم ســازی فضــای ســازمانی از طریــق نظــارت دقیــق بــر رفتارهــای اداری و روش هــای کار، به عنــوان یکـــی از راه حـــل های مؤثــر شــناخته شــده اســت که رهبران کاریزما می توانند یرگزینند.

این رهبران می توانند از طریـق پیـاده سـازی کنتـرل هـای داخلی به سلامت اداری در سازمان خود کمک کنند.رهبران کاریزما می توانند از طریق تقویت سیسـتم کنتـرل داخلـی، حـداکثر اسـتفاده ممکـن را از منـابع سازمانی در راستای دستیابی به اهداف سازمانی داشته باشند. کنترل های داخلــی موجــب تمرکــز مدیریــت تحول گرای ســازمان در راســتای پیشــرفت نتایــج بامعنــی و متمرکــز، ایجــاد رویه هــای مناســب جهــت جلوگیــری از زیان هــای عملیاتــی در ســازمان و حرکــت در راســتای هماهنگـــی، ســازمان‌دهی و بهــره‌وری عملیــات ســازمان می شــود.

برای رسیدن به این مهم، مدیر باید یک ابزار مناسب در اختیار داشته باشد ابزاری که بتواند به عنوان یک دستیار در کنار او فرآیندهای کاری را کنترل و نظارت کند.

میزیتو به عنوان یک محصول دhنش بنیان به همین منظور در دسترس مدیران قرار گرفته است.

ثبت‌نام، مشاوره رایگان و مشاهده فضای کاری میزیتو


بیشتر بخوانید:

میزیتو، ابزاری رایگان برای سیستم‌سازی کسب‌و‌کار