در میزیتو ، می توانید یک وظیفه ایجاد کنید و آن را به چندین کاربر پروژه خود اختصاص دهید.

در گروه پروژه، بر روی ایجاد وظیفه کلیک کنید وظیفه ی کلی را تعریف کنید و بر روی کپی کلیک نمایید.

از بخش انتخاب کاربر افرادی که در نظر دارید این وظیفه برای آن ها هم ایجاد شود انتخاب کنید.

پس از انتخاب زمان یادآوری، وظیفه را ایجاد فرمایید.


بیشتر بخوانید:

ساخت یک تیم دور‌‌کار در یک دقیقه